Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhne po dohodě se zřizovatelem v souladu s §34 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v termínu od 3. 5. 2023 do 4. 5. 2023 v našich třech mateřských školách (MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16 a MŠ Mitušova 4).

Předpokládaný počet volných míst na školní rok 2023/2024 je:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: 22
 • MŠ Šponarova 16:    25
 • MŠ Mitušova 4:         25

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

Ředitelka MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, Lenka Divinská, stanoví pro školní rok 2023/2024 kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole. Přednost budou mít děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti-ve městě Ostrava.

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2023
 2. Děti, které dovrší 4 let k 31. 8. 2023
 3. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a dovrší do 31. 12. 2023 věku 3 let
 4. Děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 3 let
 5. Děti ve věku 2 let, které jsou smyslově, tělesně a duševně zralé a schopné pobytu v mateřské škole a děti 5leté z jiných obcí

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

Statutární město Ostrava zřídilo pro mateřské školy v Ostravě jednotný nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožňuje generování žádostí pro Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

V době od 20. 4. 2023 zákonní zástupci registrují své žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání na Portále předškolního vzdělávání: https://ms.ostrava.cz//. Každá žádost bude tímto mít přidělené registrační číslo. Zákonný zástupce si vyplněnou a registrovanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně příloh) vytiskne a tuto žádost podá od 3. 5. 2023 do 4. 5. 2023 následujícím způsobem.

1.Do datové schránky mateřské školy: huykq97

2.E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 

3.Poštou na adresu:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: Mateřská škola Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS)
 • MŠ Šponarova 16: Mateřská škola Harmonie, Šponarova 1503/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS)
 • MŠ Mitušova 4: Mateřská škola Harmonie, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS)

4.Podáním do poštovní schránky:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: Poštovní schránka je umístěna na zadní vstupní brance ze strany tříd
 • MŠ Šponarova 16: Poštovní schránka je umístěna u vstupní branky do MŠ
 • MŠ Mitušova 4: Poštovní schránka je umístěna u vstupní branky do MŠ

5.Osobním podáním v uvedených hodinách 

 • MŠ Zlepšovatelů 27: V kanceláři ředitelky MŠ Lenky Divinské
 • MŠ Šponarova 16: V kanceláři zástupkyně ředitelky Mgr. Martiny Čmielové
 • MŠ Mitušova 4: V kanceláři zástupkyně ředitelky Bc. Petry Bilové

3. 5. 2023 v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.

4. 5. 2023 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Oznámení o přijetí dítěte do MŠ:

 1. Každá vygenerovaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 je označena registračním číslem, které bude pro zákonné zástupce komunikačním prostředkem.
 2. Žádosti, které budou kladně vyřízeny, budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách mateřské školy www.msharmonie.cz a na dveřích mateřských škol do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádostí, nejpozději 2. 6. 2023.
 3. Pokud nebude žádosti vyhověno, zákonní zástupci obdrží Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádostí, nejpozději 2. 6. 2023, a to poštou do vlastních rukou.
 4. Zákonní zástupci mohou nahlédnout do spisu dne 31. 5. 2023 od 8:00 hod.do 12:00 hod. v kanceláři ředitelky nebo zástupkyň mateřské školy, do které Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podali.

                                                                                                                                                        Lenka Divinská-ředitelka MŠ Harmonie